Vierde tranche Regio Deals

Elke regio in Nederland is uniek en heeft een eigen verhaal, identiteit en kansen. Dat betekent dat de grote opgaven waar we in Nederland voor staan, op het gebied van wonen, natuur en biodiversiteit, kansengelijkheid, bestaanszekerheid, gezondheid, klimaat, veiligheid en onderwijs, in elke regio anders tot uiting komen. Om heel Nederland leefbaar en veerkrachtig te houden, is het daarom van groot belang om oog te hebben en houden voor de specifieke opgaven en ontwikkelmogelijkheden per gebied. En om de ontwikkeling van stad en landelijk gebied in samenhang te beschouwen.

Daarom is het belangrijk om voor regionale opgaven een regiospecifieke aanpak te hanteren, die recht doet aan de unieke dynamiek tussen opgaven in dat gebied. Zo’n aanpak werkt alleen als deze door samenwerking tussen partijen in de regio tot stand komt. Want gemeenten, provincie, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en natuurlijk inwoners, kennen hun regio als geen ander. Uiteraard is ook samenwerking tussen regio en Rijk noodzakelijk, vanwege de omvang en impact van de vraagstukken en om kennisuitwisseling tussen regio’s te stimuleren.

Er zijn grote verschillen tussen regio’s. Kampt de ene regio met krapte op de woningmarkt, in de andere regio zien we vergrijzing of leegstand waardoor het voorzieningenniveau onder druk staat. Die geografische verschillen betekenen dat bepaalde groepen mensen en bepaalde plekken meer kansen en ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Dat blijkt onder andere uit de Atlas van Afgehaakt Nederland. Deze ontwikkeling is onwenselijk, omdat het ertoe leidt dat deze groepen en plekken relatief beter vertegenwoordigd zijn in politiek en samenleving dan anderen. En dat terwijl het kabinet vindt dat elke regio, en iedere inwoner, telt.

Daarom heeft het kabinet besloten om de succesvolle Regio Deal-aanpak voort te zetten. Na de drie tranches uit het kabinet Rutte III, is opnieuw 900 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kabinet Rutte IV, voor de periode tot 2025, voor nieuwe Regio Deals. Dit bedrag wordt nagenoeg gelijk verdeeld over drie tranches: € 284,2 miljoen voor tranche 4 (2023), € 300,6 miljoen voor tranche 5 (2024) en € 300,6 miljoen voor tranche 6 (2025). Op de pagina Achtergrond lees je meer over het ontstaan van het instrument Regio Deals.

Afwegingskader

Voor deze nieuwe tranches geldt een aangepast afwegingskader. Op basis van inzichten die onder andere voortkomen uit het onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor een brede welvaart, 2019-2022’  van het Planbureau voor de Leefomgeving, heeft de minister van BZK, die belast is met de coördinatie van de nieuwe en bestaande Regio Deals, aandachtspunten geformuleerd.

  • Zo is het formuleren van een streefbeeld van hoe de brede welvaart in de regio eruit zou moeten zien, van groot belang. Daarbij dienen weloverwogen keuzes gemaakt te worden in welke aspecten van brede welvaart vooral van belang zijn.
  • De minister adviseert regio’s dan ook scherpe keuzes te maken in hun aanvraag, in hoe zij op basis van de regionale opgaven de brede welvaart trachten te bevorderen. De regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS kan hiertoe een rijke informatiebron zijn.
  • Daarnaast adviseert de minister oog te houden voor partijen die nog geen onderdeel uitmaken van bestaande samenwerkingsverbanden, maar die wel belangrijk zijn voor het aanpakken van opgaven.
  • Ook vraagt de minister regio’s om concreet te zijn over in welk opzicht de aanpak van een opgave bijdraagt aan het welzijn van hun inwoners.
  • Tot slot zal de minister blijven investeren in een lerend netwerk tússen Regio Deals, omdat kennisontwikkeling en –uitwisseling een belangrijk speerpunt vormen.

Het afwegingskader voor de vierde tranche Regio Deals is opgenomen in de kamerbrief van 1 juli 2022. Ook is het te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het RVO is het ‘loket’ waar hun voorstellen voor een Regio Deal kunnen indienen én vragen kunnen stellen.

Procedure

Samenwerkende partijen in de regio kunnen vanaf 15 juli en tot 15 november 2022 hun voorstel voor een Regio Deal indienen. Informatie over de voorwaarden is te vinden op www.rvo.nl/regiodeals. Geïnteresseerde regio’s zijn van harte uitgenodigd om in die periode in gesprek te gaan met medewerkers van de verschillende departementen om vanuit een optimale informatiepositie een aanvraag te kunnen indienen. Voor regio’s waar de slagkracht ontbreekt om tot een integraal voorstel te komen, zijn er ook voorzieningen. Ook hierover is meer te lezen op de website van het RVO.

Onder regie van het ministerie van BZK zal in de tweede helft van november en december 2022 met alle betrokken departementen een analyse van de ingediende voorstellen plaatsvinden op basis van het afwegingskader. Begin 2023 besluit het kabinet welke voorstellen door Rijk en regio samen worden uitgewerkt tot Regio Deals. De eerste helft van 2023 zullen Rijk en regio samen de gekozen voorstellen verder uitwerken tot Regio Deals. Streven is om de deals medio 2023 te sluiten.

Regio’s die meer tijd nodig hebben voor het uitwerken van een goed onderbouwde propositie, kunnen later een voorstel indienen voor de vijfde tranche (2024) of zesde tranche (2025).

Tijdlijn Regio Deals Kabinet Rutte IV

Bekijk hier de streefdata voor 'mijllpalen' in de uitrol van de Regio Deals in de tranches IV, V en VI